Welkom op mijn website!

In 2013 presenteerde de VVD StartupNL, 43 maatregelen om ervoor te zorgen dat startups opstaan, opstarten en opschalen. We zijn bij en trots dat onze Agenda, die bedoeld is om een bloeiend startup ecosysteem te realiseren, heeft geleid tot het initiatief StartupDelta en de benoeming van Neelie Kroes als een speciale afgezant.

Als VVD moedigen we ondernemerschap aan. Ondernemers creëeren banen en slimme oplossingen die ons verder brengen. 60% van de banengroei in nederland wordt gerealiseerd door bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar. Daarom willen we het startup ecosysteem versterken. En ons werk is niet af wanneer onze startup agenda gerealiseerd is. We moeten blijven werken aan een beter vestigingsklimaat. 

Daarom dagen we jullie uit om ons te helpen. Vertel ons jullie succesverhalen en jullie mislukkingen. Vertel ons wat de Nederlandse overheid kan doen om het startup-klimaat verder te verbeteren. Jullie zijn de helden. Jullie creëren banen en economische groei. Maar wij helpen jullie heel erg graag! Neem contact op met @annewillucas of a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl.

Welcome to my website!

In 2013 the VVD presented StartupNL, 43 measures to help startups stand-up, start-up and scale up. We are happy and proud that our Agenda for a thriving startup-ecosystem had lead to the initiative StartupDelta and the appointment of Neelie Kroes as a special envoy.

As VVD we encourage entrepeneurship. Entrepeneurs create jobs and smart solutions, that will take us further. 60% of jobgrowth in the Netherlands is realised by companies younger than 5 years. That is why we want to strenghten the startup-ecosystem. And our work is not done when our Startup agenda is realised. We have to keep working on an even better climate.

So we challenge you to help us. Tell us your successtories and your failures. Tell us what the Dutch government can do to further improve the startup-climate. You are the heroes. You create jobs and growth. But we'd love to help! Contact us at @annewillucas or a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl.